Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Συμπλήρωση Εντύπου Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών Οργάνων στο πλαίσιο υποβολής της Αίτησης για απόκτηση Άδειας Οδηγού

Σύμφωνα με τον Περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 (94(I)/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2019, με την αίτηση για την απόκτηση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα και δήλωση (Έντυπο ΤΟΜ 184) στην οποία ο αιτητής δύναται να εκφράσει τη συγκατάθεσή ή την άρνησή του να γίνει μεταθανάτιος δότης οργάνων.

Το έντυπο (ΤΟΜ184), θα συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πολίτη και θα τοποθετείται σε προτυπωμένο φάκελο που θα λαμβάνει από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π) ή το Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) ή το Κέντρο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), αναλόγως της Υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται για την υποβολή της αίτησης έκδοσης άδειας οδηγού.

Οι κλειστοί φάκελοι, θα τοποθετούνται στη συνέχεια σε Ειδικά Ταχυδρομικά Κουτιά, ώστε με ασφάλεια να παραδίδονται στο Μητρώο Δυνητικών Δοτών Οργάνων, Υπουργείου Υγείας.